noom吧 关注:165贴子:5,199
 • 11回复贴,共1

คำบุพบท 介词

คำบุพบท เป็นคำที่เขียนนำหน้าคำนาม นำหน้าคำสรรพนาม นำหน้าคำกริยา นำหน้าคำวิเศษณ์ หรือนำหน้าประโยคเพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคำหริอประโยคว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร
介词介词可用于名词前,代词前,动词前,形容词前或句子前,为了表示两个词之间或是两个句子之间的关系是怎样的。

นำหน้าคำนาม
用于名词前
นักเรียนอยู่ในโรงเรียน
同学们在教师里。

นำหน้าคำสรรพนาม
用于代词前
ฉันจะไปกับเธอ
我和你一起去。

นำหน้าคำกริยา
用于动词前
เขาหยุดพักทำงานเพื่อนอน
他放下工作去睡觉。

นำหน้าคำวิเศษณ์
在形容词前
เธอต้องพุดไปตามจริง
你应该说真话。

นำหน้าประโยค
在句子前面
ฉันนั้งรอเขาจนกระทั้งเขาทำงานเสร็จ
我坐着等他把所有工作完成。


回复
1楼2013-01-27 17:54

  คำสันธาน
  คำสันธาน คือคำที่ใช้เชื่อมคำ ประโยคหรีอข้อความให้ติคต่อเป็นเรี่องเดียวกัน
  连词 连词是用来连接词、句子或内容使其变为一个整体的词。

  หน้าที่ของคำสันธาน เชื่อมคำกับคำ เชี่อมประโยคกับประโยค เชี่อมข้อความกับข้อความ
  连词的作用:词与词之间的连接 句与句之间的连接 意思与意思之间的链接

  ๑ คำสันธานที่มีหน้าที่เชื่อมคำกับคำ
  1.连词中词与词的连接
  คำสันธานเชื่อมคำกับคำที่เป็นชนิดเดียวกัน ได้แก่ กับ และ
  连词连接的两个词要是一种类型的词。这样的连词有:和,与。例如:
  พ่อกับแม่爸爸和妈妈
  ผมและคุณ我与你


  回复
  2楼2013-01-27 17:56

   คำสันธาน
   ๒ คำสันธานที่มีหน้าที่เชื่อมประโยคกับประโยค
   连词中句与句的连接
   คำสันธานเชื่อมประโยคกับประโยค จำแนกชนิดของคำสันธานตามลักษณะใจความของประโยคได้ ดังนี้
   句子之间的连词的选择要根据句子的意思来定。像是:
   ๒.๑ คำสันธานเชื่อมประโยคที่มีใจความคล้อยตามกัน ได้แก่ พอ...ก็ ทั้ง...และ
   连接两个并列意思的句子的连词。例如:正好(一)...就... ...和...
   พอฉันอ่านหนังสือจบแล้วฉันก็เข้านอน
   我看完书后就睡觉
   ทั้งพ่อและแม่รักลูกเท่ากัน
   爸爸和妈妈每个孩子都爱。
   ๒.๒คำสันธานเชื่อมประโยคที่มีใจความขัดแย้งกัน ได้แก่ แต่ ถึง...ก็
   连接两个不同意思的句子的连词。例如:但... 到...就...
   เขาค้องการไปโรงเรียนตั้งแต่เช้าแต่เขา


   回复
   3楼2013-01-27 17:56

    คำสันธาน
    ๒ คำสันธานที่มีหน้าที่เชื่อมประโยคกับประโยค
    连接句子的连词
    ๒.๓ คำสันธานเชื่อมประโยคที่มีใจความเลือกอย่างใดอย่าวหนึ่ง ได้แก่ หรือ ไม่...ก็ เช่น
    2.3 连接有选择关系的句子的连词有:或者,不是...就是 例如:
    คุณจะดื่มน้ำอัดลมหรือน้ำผลไม้
    你要和汽水还是果汁。

    ไม่เป็ดก็ไก่ที่นำเชื่อไข่หวัดนกมาสู่คน
    人染上禽流感,不是因为鸭就是因为鸡。

    ๒.๓ คำสันธานเชื่อมประโยคที่มีใจความเป็นเห็ตุกันผลกัน ได้แก่ จึง เพราะ เพราะ ...จึง... เป็นต้น เช่น
    2.4 连接有因果关系的句子的连词有:所以,因为,因为...所以..等等。例如:
    น้องตากฝนจึงเป็นหวัด
    弟弟因为淋雨的关系,生病了。

    เพราะเขาชอบช่วยเหลื่อผู้อื่น ครูจึงเอ็นดูเขามาก
    因为他喜欢帮助别人,所


    回复
    4楼2013-01-27 17:57

     คำสันธาน
     ๒.๕ คำสันธานเชื่อมประโยคที่มีใจความแสดงความเปรียบเทียบ ได้แก่ ราวกับ เหมื่อนกับ กว่า อย่าง
     เขางิ่งเร็วราวกับพัด
     2.5 链接两个比较关系的句子的连词:仿佛,好像,比…… ,像……
     แม่รักฉันเหมือนกับฉันรักอแม่
     妈妈爱我就像我爱妈妈一样。
     ๓.คำสันธานที่มีหน้าที่เชื่อมข้อความกับข้อความ
     3.连接两种内容的连词
     คำสันธานเชื่อมข้อความกับข้อความ กล่าวคือ เมื่อกล่าวข้อความตอนต้นจนจบ คำสันธานจะคั่นระหว่างข้อความต้นข้อความตอนต่อไป ได้แก่ ด้วยเหตุนี้ แต่แท้จริง เพราะฉะนั้น
     这类连词就是,当从内容的开始到内容的结束,用来连接前一个内容和后一个内容所用的词。
     บ้านเมืองของเรามีโบรณสถานสวยงามมากมาย ด้วยเหตุนี้ชาวต่างชาติจึงชอบ


     回复
     5楼2013-01-27 17:58
      คำกริยา คือคำที่แสดงอาการของคำนามหรือสรรพนาม แบ่งออกเป็น ๔ ชนิด คือ กริยาไม่ต้องมีกรรม(อกรรมกริยา) กริยาต้องมีกรรม(สกรรมกริยา) กริยาอาศัยส่วนเติมเต็ม(วิกตรรถกริยา) กริยาช่วย(กริยานุเคราะห์)
      动词:用来表示名词或代词的动作,行为的词。共分为4类:不及物动词,及物动词 ,系动词,助动词。
      กริยาไม่ต้องมีกรรม(อกรรมกริยา) เป็นกริยาที่มีความหมายสมบูรณ์ในตัว ไม่ต้องมีกรรมมารับ

      1.不及物动词 表示意思完整的动词,不需要接宾语。
      เขานอนหลับแล้ว他睡着了。
      เด็กหนั่ง小孩坐着。
      <B


      回复
      6楼2013-01-27 17:58
       กริยาต้องมีกรรม(สกรรมกริยา) เป็นกริยาที่ต้องมีกรรมมารับจึงจะได้ความหมายสมบูรณ์
       2.及物动词 表示后面需要接宾语才能表达完整的动词。
       คุณยายถึงตะกร้า 奶奶提着篮子。
       ลูกค้าขายผลไม


       回复
       7楼2013-01-27 17:59
        3.กริยาอาศัยส่วนเติมเต็ม(วิกตรรถกริยา) เป็นกริยาที่ไม่มีเนื้อความในตนเอง จะใช้เป็นกริยาลำพังไม่ได้ จะต้องมีคำนาม คำสรรพนามหรือคำวิเศษณ์มาขยายจึงจะได้ความสมบูรณ์ ได้แก่ คำว่า เป็น เหมื่อน เป็นต้น
        系动词:本身没有意思,不能单独使用,必须和名词,代词或是副词使用才能有完整的意思。像是:意思是…,是……,就像是……等等。
        คุณแม่เป็นพยาบาล
        我妈妈是护士。
        มานะเล่นเทนนิสเหมือนพ่


        回复
        8楼2013-01-27 17:59

         4.กริยาช่วย(กริยานุเคราะห์) เป็นกริยาที่ใช้ประกอบหรือช่วยเหลือกริยาสำคัญในประโยคให้ได้ชัดเจนยิ่นขึ้น ได้แก่ คง เคย กำลัง ควร เป็นต้น
         助动词:是帮组句子中的重要的动词能表达更加清楚的动词。像是:可能,曾经,正在,应该等等。
         นักเรียนควรขยันเรียน
         学生就应该努力读书。
         ชาวนากำลังปลูกข้าว
         农民们正


         回复
         9楼2013-01-27 17:59
          代词 คำสรรพนาม
          代词是用于替代人名、动物、事物、地方名,甚至是抽象事物的词。
          คำที่ใช้เรี่ยกแทนชื่อคน สัตว์ สิ่งของ สถานทีี่ ตลอดจนคำนามที่เป็นนามธรรม
          代词分为6类 คำสรรพนามแป่งเป็น6ประเภท คือ
          1.人称代词 :用来指代人物的。
          บุรุษสรรพนาม เป็นสรรพนามทีแทนบุลคน
          1)第一人称代词 :我(用于女性)、我(用于男性)、我(女性谦称)、我、我(长辈对晚辈,现作为不文雅的词)、本人(正式场合,书面语)等等。
          สรรพนามบุรุษที่ื 1 เช่น ฉัน ผม ดิฉัน เรา ข้า ข้าพเจ้า เป็นต้น
          2)第二人称代词:你、您(阁下,或对僧人的尊称)、你(平辈,或长辈对晚辈)、你(长辈对女性晚辈)等等。
          สรรพนามบุรุษที่ื 2 เช่น คุณ ท่าน เธอ หล่อน เป็นต้น
          3)第三人称代词:他(尊称如老爷,阁下等)、她(多用于女性)、她、他(多用于男性)、它(用于动物,物体,对人的蔑称或上司对下属)
          สรรพนามบุรุษที่ื 3 เช่น ท่าน เธอ หล่อน เขา มันเป็นต้น
          注意:ท่าน เธอ หล่อน既可以做第二人称也可以做第三人称,就句子情况而定。
          หมายเหตุ ท่าน เธอ หล่อนเป็นได้ทั้งสรรพนามบุรุษที่ื 2และสรรพนามบุรุษที่ื 3โดยพิจารณาจากเนื้อความของประโยค


          回复
          10楼2013-01-27 18:01

           名词 用来表示人名 、动物、地点甚至是一些抽象的事物,例如:法律、社会、家庭、宗教等等的词。
           คำนาม หมายถึง ตำที่ใช้เรี่ยกชื่อคน สัตว์ สิ่งของ สถานทีี่ ตลอดจนคำนามที่เป็นนามธรรม เช่น กฎหมายรัฐธรรมนูญสังคม ครอบครว ศาสนา เป็นต้น

           名词一般分为5种:
           1.普通名词 สามานยนาม
           例如:**、信、泰国人、熊猫、城市等等
           เช่น ตำรวจ จดหมาย คนไทย หมีแพนด้า ความเมือง เป็นต้น

           2.专有名词 วิสามานยนาม
           例如:林冰(中国赠与泰国的熊猫之一)
           3.量词 ลักษณนาม
           例如:一支笔,一头猪
           เช่น ปากกาด้ามหนึ่ง หมูตัวหนึ่ง

           4.集体名词 สมุหนาม
           例如:听众(),鸟群(),我
           เข่น กลุมผู้ฟัง ฝูงนก พวกเรา
           5.抽象名词 อาการนาม
           例如:法律、幸福
           เช่น กฏหมาย ความสุข

           名词在句中充当的成分 คำนามทำหน้าที่ในประโยค

           1.名词作主语 ทำหน้าที่เป็นประธาน
           勤奋使人获得成功
           ความขยันทำให้คนประสบความสำเร็จ

           2.名词作宾语 ทำหน้าที่เป็นกรรม
           泰国人喜欢吃甜品
           คนไทยชอบกินขนมหวาน


           回复
           11楼2013-01-27 18:03
            句子是用词组成的能够表达一个完整意思的语言单位。一般来说单句分为两部分,即主语和谓语。如果想使句子表达的意思更完美、更全面,有的单句有宾语、定语和状语等。


            谓语通常是动词或是动词词组

            หนังเรื่องนี้ผมเคยดูมาแล้ว 这部电影我看过了。

            เราสนทนากันด้วยภาษาไทย 我们用泰语对话。
            谓语可以使副词或者副词词组

            สวนนี้สวยงามมาก 这个公园很漂亮。

            วันนี้อากาศแจ่มใส 今天天气晴朗
            谓语可以用系动词

            ใครเป็นอาจารย์ของคุณ 谁是你的老师?

            เสื้อของคุณคล้ายกับเสื้อของผม 你的衣服和我的相似


            回复
            12楼2013-01-28 10:03